.: O NADAČNÍM FONDU :.

Důvodem vzniku Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti (dále jen “Nadační fond“) je shromáždit finanční prostředky a pomoci obnovit a udržet historickou hodnotu kostela pro další generace.

Číhošťský kostel se díky své historii – „číhošťskému zázraku“ spojeného se jménem umučeného kněze pátera Josefa Toufara - proslavil daleko za hranicemi své farnosti a je častým cílem farníků, turistů i novinářů.

Prosíme Vás, nezůstaňme lhostejní k této kulturní památce.

Zřizovatelem Nadačního fondu je obec Číhošť ve spolupráci s obcemi Prosíčka, Kynice a Vlkanov.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

Kostel ve svém současném stavu vyžaduje nutné opravy, ale finanční příspěvky farníků a občasné finanční dary rozhodně nestačí na plánované práce.

Posláním Nadačního fondu je oslovit obyvatele příslušející do farnosti „číhošťského kostela“ ale i další občany, firmy, podnikatele, kteří mají k Číhošti nějaký vztah nebo by pouze chtěli finančně podpořit Nadační fond a jeho cíle. Další činností Nadačního fondu bude připravit podklady pro žádosti o dotace ze státního nebo evropského fondu a pokusit se získat i tyto prostředky.

Nadační fond má zřízen samostatný účet. Finanční příspěvky je možno předat i v hotovosti. Jména dárců budou zveřejněna na internetu – www.nfcihost.cz. Na výslovné přání mohou dárci zůstat anonymní.

Za poskytnutý finanční dar bude vystaven doklad. U finančních darů od fyzických osob ve výši min. 1.000,- Kč a darů ve výši min. 2.000,- Kč od právnických osob může být na požádání vystavena darovací smlouva (ke snížení daňového základu).

Finanční prostředky budou použity na údržbu nebo obnovu kostela a nutné provozní výdaje (činnost členů Nadačního fondu je čestná – bez nároku na odměnu).

Nadační fond přijímá i dary nepeněžní – materiál na opravy, řemeslné služby, věcné dary.

Získané finanční prostředky budou převedeny na účet farního úřadu. Použijí se výlučně na předem určenou plánovanou akci. O přidělení nadačního daru farnímu úřadu na konkrétní opravu rozhoduje správní rada po konzultaci se správcem kostela. Správní rada má právo kontroly, zda darované prostředky byly správně užity.

Finanční příspěvky mohou být převedeny jako účelový dar také obci Číhošť v případě povinného spolufinancování při čerpání dotace na opravu nebo údržbu kostela.

O stavu finančních prostředků na účtu Nadačního fondu, o rozsahu potřebných oprav, jejich nákladech, postupu prací a o aktivitách správní rady Nadačního fondu budou zveřejňovány pravidelné informace výše uvedeným obcím, budou k vystaveny na nástěnce před kostelem a budou k nahlédnutí i na webových stránkách.

Členové Nadačního fondu předem děkují za finanční příspěvky, kontakty na možné dárce nebo jakoukoli pomoc směřující k obnově kostela.

Statut nadačního fondu: formát pdf
Nadační fond v Číhošti – hodnocení po šesti letech

Nadační fond jsme založili v roce 2012. Farníkům ale i lidem z okolí nebyl lhostejný stav číhošťského kostela a chtěli pomoci s jeho obnovou.

Od roku 2012 až do roku 2017 se nám podařilo ve spolupráci s farností provést mnoho potřebných oprav – kompletně jsme zpevnili venkovní taras a obnovili oplocení včetně brány, vyměnili elektroinstalaci v celém kostele, provedli odvlhčení kostela účinným odvětráním, vymalovali celý interiér kostela, vyměnili střešní krytinu na věži kostela, bočním vstupu a nad sákristií za modřínovou štípanou šindelovou krytinu. Nevyužívanou farní garáž jsme přebudovali v potřebné sociální zařízení, opravili jsme fasádu na celém kostele, vybudovali přístupové chodníky ke kostelu, opravili farní zeď včetně brány. Na odborné práce jsme si museli zjednávat firmy, ale mnoho prací jsme prováděli svépomocí – pomáhat přicházeli místní dobrovolníci ale i lidé z okolí, velkou oporou nám byl i místní obecní úřad – náš zřizovatel, místní firma Klas a.s. ale i jiné firmy z okolí. Chtěla bych touto formou poděkovat všem dobrovolníkům za nezištnou výpomoc při opravách kostela nejen při naší činnosti ale i všem, kteří o kostel a faru pečovali i před naším působením. Velké díky patří i všem dárcům za finanční podporu našich aktivit.

V roce 2014 byly, především díky panu Doležalovi – životopisci o P.Toufarovi, nalezeny na ďáblickém hřbitově v Praze ostatky P. Toufara. Genetickými testy byla potvrzena jejich pravost. Poté byly 12.7. 2015 slavnostně uloženy ostatky P.Toufara v číhošťském kostele. Pro tento slavnostní akt byla vyrobena nerezová schrána na ostatky a přímo v kostele vybudován hrob P.Toufara. Návratem Toufarových ostatků zpět do Číhoště došlo k obrovskému zadostiučinění – P. Toufar se do Číhoště vrátil po dlouhých 65. letech. Ukládání ostatků bylo doprovázeno projevenou obrovskou úctou nás mnoha přítomných. Nyní je na místě, abych zde upřímně poděkovala všem, kteří se jakkoli zasloužili o nález ostatků P.Toufara a především jejich návrat zpět do svého posledního působiště.

Když jsme v roce 2012 zakládali NF, netušili jsme, co se bude dít, co se nám podaří. Po návratu Toufarových ostatků zpět do Číhoště jakoby naše počínání nabylo pravé smysuplnosti – kostel jsme měli připravit jako důstojné místo pro návrat P.Toufara zpět do Číhoště.

Našimi aktivitami ale nejsou pouze brigády a opravy kostela. Pořádáme různé benefiční akce – koncerty, připomínky událostí z osudných 50. let minulého století. Díky tomu máme možnost setkávat se s mnoha lidmi navzájem, lidé se do Číhoště rádi vracejí. Bez nadsázky lze říci, že odkaz P.Toufara je i v setkávání lidí, navazování nových přátelství, projevované úctě P. Toufarovi. To vše se daří díky pochopení a spolupráci se současným panem farářem, který je této myšlence velice nakloněn.

V současné době se zdá, že naše původní poslání – oprava kostela, je ve velké míře splněno.

Královéhradecká diecéze nyní zvažuje zadání architektonické soutěže na vypracování studie o celkovém využití kostela, fary a přilehlých ploch. Studie by měla zacílit na stávající prostory a plochy tak, aby tyto byly komplexně využity především pro poutníky a Číhošť zůstala živou farností. Mohlo by zde být vybudováno zázemí pro poutníky, venkovní podium apod. Všechny tyto úpravy by měly být prováděny se zřetelem před možným blahořečením P.Toufara.

Do číhošťského kostela přijíždějí poutníci z různých koutů naší vlasti, ale i ze zahraničí, kteří se chtějí poklonit památce P.Toufara, požádat u něj za přímluvu ve svých těžkých životních údobích, poděkovat za jeho nezpochybnitelnou víru.

Stále věříme, že má cenu připomínat životní příběh P.Toufara i v dnešní době. Jeho smrt nebyla pouze tragická a nesmyslná. Je to příběh o hluboké víře ale také o odpuštění.

Věra Kovandová - předsedkyně NF